H10 - Hissrenovering

Vi hjälper dig få en godkänd hisskorg

Har du en hiss som används för godstransport eller används i arbetslokaler måste den omgående förses med automatdörrar. Andra hissar måste byggas om i samband med att tekniska förändringar eller renovering görs.

Vi har intelligenta lösningar för att installera moderna och snygga hisskorgar som uppfyller alla krav eller för att renovera befintliga hisskorgar. Prata med oss om vad som är bäst i just ditt fall - det kan spara dig stora kostnader.

Alla hissar som saknar dörr eller grind i korgen måste förses med korgdörr. Till dess måste sådana hissar vara försedd med särskilt varningsskylt
Alla hissar skall ha nödtelefon
Alla hissar skall ha manöverorgan användbara också för personer med handikapp
Alla hissar skall ha tillfredsställande skydd mot elchock
Alla hissar skall ha anordningar för att evakuera innestängda passagerare
Alla hissar skall ha tillräckligt räddningsutrymme för servicepersonal som befinner sig över och under korgen

När skall det göras?
Om hissen används av arbetstagaren för godstransport eller om hissen huvudsakligen betjänar arbetslokaler måste den förses med korgdörrar omedelbart
Om hisskorgens inredning eller hela hisskorgen byts måste de tre första säkerhetshöjande åtgärderna enligt föregående sida genomföras samtidigt.
Om hissens styrsystem, apparatställ eller maskineri ändras eller byts ut måste samtliga 6 säkerhetshöjande åtgärder enligt ovan genomföras samtidigt.

Undantag
Om byggnadens förutsättningar medför oskäliga kostnader eller om det skulle vara olämpligt av varsamhetsskäl att genomföra ovanstående åtgärder, kan mindre avsteg få göras. Dock måste man i sådana fall kunna visa tillfredsställande skydd för säkerheten och hälsa ändå uppnås.
• Undantag kan även få göras om installationen av korgdörr tar sådana utrymme i korgen att tillgänglighetskrave åsidosätts. I sådant fall korgdörr få ersättas av korggrind eller fotocellridå. Observera att föreskriften inte betraktar kostnadsskillanden mellan korgdörr och korggrind eller fotocellridå som oskälig.

Copyright 2017 Åhmans i Åhus